PUP Katowice

Dodatek aktywizacyjny przedłuża kielczanom zasiłek

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach mają możliwość skorzystania z dodatku aktywizacyjnego. Dodatek aktywizacyjny to rodzaj świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach i mającej prawo do zasiłku. Osoba taka, jeśli podejmie pracę w wyniku samodzielnych poszukiwań lub w wyniku skierowania przez PUP może liczyć na dodatek aktywizacyjny.

W związku z tym, jeśli status bezrobotnego upoważnia cię do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jednak uda ci się w wyniku własnych poszukiwań otrzymać zatrudnienie lub innego rodzaju pracę zarobkową przysługuje ci dodatek aktywizacyjny. Tak samo sytuacja wygląda, jeśli podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeśli praca będzie miała charakter niepełnego zatrudnienia i będziesz otrzymywać niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje kielczanom, którzy sami znaleźli sobie pracę:

  • przez połowę okresu, w którym pobieraliby zasiłek;
  • jego wysokość stanowi do 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje kielczanom, którzy podjęli zatrudnienie w wyniku skierowania z PUP:

  • przez cały okres, w którym mieliby możliwość pobierania zasiłku;
  • wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, jednak nie może być większe niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

Aby ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, czyli w miejscu, gdzie jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotna. Do wniosku należy dołączyć dokument, który będzie potwierdzeniem podjęcia zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej.

Jednak nie każdy rodzaj zatrudnienia upoważnia do podjęcia dodatku aktywizacyjnego. Na liście tej znajdują się skierowania przez PUP do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych. Dodatek aktywizacyjny nie obejmuje także stanowiska pracy, które zostało doposażone lub wyposażone w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy. Nie skorzystasz z dodatku także, gdy podejmiesz ponownie zatrudnienie u byłego pracodawcy lub wykonywałeś dla niego inne prace zarobkowe przed rejestracją w PUP. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje także wtedy, gdy podejmiesz pracę za granicą dla pracodawcy zagranicznego lub przebywasz na urlopie bezpłatnym.

Wyraź swoją opinię