urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy – kiedy i komu przysługuje, ile dni, podanie, Kodeks pracy

Urlop szkoleniowy – co to jest?

W niektórych przypadkach pracownikom przysługuje tak zwany urlop szkoleniowy. Mają do niego prawo osoby uczące się i podnoszące swoje kwalifikacje. Zdobywanie wiedzy może wynikać z inicjatywy zatrudnionego lub z porozumienia zawartego między przełożonym a podwładnym. Według Kodeksu pracy jednym z obowiązków przedsiębiorców jest ułatwianie pracownikom kształcenia się i zdobywania nowych umiejętności oraz informacji.

Urlop szkoleniowy – komu przysługuje?

Nie każdy zatrudniony ma prawo do dni wolnych przeznaczonych na dokształcanie się. Na urlop szkoleniowy dla pracownika mogą liczyć osoby pełniące obowiązki na podstawie umowy o pracę, które podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Przy zatrudnieniu w oparciu o inne rodzaje umów, np. cywilnoprawnych, (umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło) nie przysługuje takie prawo.

Urlop szkoleniowy – kiedy przysługuje?

Istotne jest, że kształcenie musi odbywać się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Podwładny składa wniosek o konkretne dni wolne, gdy musi przygotować się do egzaminów lub napisać pracę dyplomową. Czasami przełożony i zatrudniony podpisują tak zwaną umowę szkoleniową. Określa ona prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji. Przełożeni muszą przy tym pamiętać, że zapisy w dokumencie nie mogą być dla podwładnego mniej korzystne niż zapisy Kodeksu pracy.

Ile dni urlopu szkoleniowego?

Warto zaznaczyć, że między urlopem wypoczynkowym a urlopem szkoleniowym występuje duża różnica w naliczaniu. Dni wolne na doszkalanie się nie zależą bowiem od wymiaru stażu pracy. Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikom?

  • 6 dni – przy egzaminach eksternistycznych, egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz maturze,
  • 21 dni – w przypadku pisania pracy dyplomowej na ostatnim roku studiów oraz przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca nie ma prawa zmniejszyć liczby dni wolnych.

Czy urlop szkoleniowy jest płatny?

Czy urlop szkoleniowy jest płatny. Za dni wolne przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przysługuje wynagrodzenie w takim samym wymiarze, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Oprócz tego pracodawca może zdecydować się na pokrycie kosztów za przejazd na uczelnię, podręczniki, zakwaterowanie bądź czesne. Wszystkie zasady dofinansowania muszą być zawarte w umowie szkoleniowej. Warto jednak zaznaczyć, że pomoc finansowa ze strony przedsiębiorcy nie jest obligatoryjna.

Podanie o urlop szkoleniowy

Aby skorzystać z dni wolnych, należy złożyć podanie. Wniosek o urlop szkoleniowy musi zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • datę złożenia formularza,
  • dane pracodawcy,
  • rodzaj urlopu, o jaki się stara się zatrudniony,
  • wymiar urlopu,
  • powód ubiegania się o urlop, np. egzamin maturalny bądź przygotowanie pracy dyplomowej,
  • podstawę prawną.

Urlop szkoleniowy – Kodeks pracy

Wszystkie zapisy prawne dotyczące zasad udzielania urlopu szkoleniowego są zawarte w 103. artykule Kodeksu pracy. Powyższe przepisy mówią, że: Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Niezłożenie wniosku do pracodawcy sprawi, że dni wolne na przygotowanie się do egzaminu przepadną. Zatrudnionemu nie przysługuje za to żaden ekwiwalent finansowy.

Wyraź swoją opinię