Wizytator

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 126896

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, jak i poza nią, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki, niszczarka dokumentów, skaner.

Zakres zadań

 • Prowadzi w szkołach/placówkach kontrole w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów oraz przebiegu procesów kształcenia i wychowania w placówce, a także efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 • Podejmuje działania w ramach wspomagania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.
 • Przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego w celu wykorzystania przez dyrektorów do planowania pracy szkół i placówek.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej szkołą/placówką oraz nauczycieli w celu upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych, obowiązujących tendencji w kształceniu i wychowaniu wynikających m.in. z realizacji priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa, wojewody i kuratora oświaty.
 • Bierze udział w pracach komisji konkursowej organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego dla kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia osoby, której można powierzyć funkcję dyrektora oraz w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego - powoływanych odpowiednio przez dyrektora szkoły/placówki i organ prowadzący szkołę - w celu potwierdzenia spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych określonych przez ustawodawcę oraz w obserwacji przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w celu oceny prawidłowości i zgodności ich przeprowadzania z ustalonymi procedurami.
 • Dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą i uczestniczy w pracach mających na celu przygotowanie oceny pracy na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień realizacji przez dyrektora zadań.
 • Opiniuje arkusze organizacji szkół i placówek w celu prawidłowego ich funkcjonowania.
 • Organizuje prace komisji i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w celu ustalenia spełnienia przez nauczycieli wymagań określonych przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - nauczyciele mianowani lub dyplomowani posiadający:
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
lub nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office, m.in. Word, Power Point, Excel, poczta email
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, w tym kierowania grupą zadaniową
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL