Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120768

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • stes związany z obsługą klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Wydaje decyzje środowiskowe po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych.
 • Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 • Wydaje postanowienia w sprawie etapowego przebiegu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz potwierdza, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz w razie potrzeby współpracuje z komórką organizacyjną GDOŚ odpowiedzialną za obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość zagadnień i przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel) poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia z zakresu zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Znajomość języka roboczego UE w stopniu komunikatywnym.
 • Asertywność.
 • Kreatywność w działaniu.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.