Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120769

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa 

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • stes związany z obsługą klientów zewnętrznych 

Zakres zadań

 • Wydaje uzgodnienia w ramach procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez inne organy.
 • Uzgadnia środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub/i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeśli przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko.
 • Przygotowuje opinie o dokumentach (karty informacyjne, raporty o oddziaływaniu na środowisko na prawach eksperta z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowej w celu stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko.
 • Wydaje postanowienia w ramach procedury zmierzającej do wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięć lub decyzji o pozwoleniu na budowę przez inne organy, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Znajomość zagadnień i przepisów dot. ocen oddziaływania na środowisko.
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel) poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia z zakresu zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Asertywność.
 • Kreatywność w działaniu.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.