Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII / lekarz

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli

w Terenowym Wydziale Kontroli XIII w Kielcach

w Departamencie Kontroli / lekarz

 

Numer ogłoszenia: DK/23/68

Miejsce pracy: Kielce

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 12.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ocena weryfikowanej w trakcie kontroli i czynności sprawdzających dokumentacji medycznej;
 • opracowywanie programu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zastrzeżenia złożone przez podmioty kontrolowane oraz innych pism, dotyczących pośrednio
 • i bezpośrednio kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach określonych przez przełożonych;
 • prawidłowe i rzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań kontrolnych;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych w systemie EZD;
 • współpraca z Sekcją Zarzadzania Procesem Kontroli oraz innymi komórkami organizacyjnymi NFZ, wnioskującymi o kontrole.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – lekarz medycyny;
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), w zakresie Działu IIIA.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu /aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.);
 • umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.