Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII / lekarz

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII w Kielcach w Departamencie Kontroli / lekarz

 

Numer ogłoszenia: DK/22/221

Miejsce pracy: Kielce

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 02.02.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ocena weryfikowanej w trakcie kontroli i czynności sprawdzających dokumentacji medycznej;
 • opracowywanie programu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zastrzeżenia złożone przez podmioty kontrolowane oraz innych pism, dotyczących pośrednio i bezpośrednio kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach określonych przez przełożonych;
 • prawidłowe i rzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań kontrolnych;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych w systemie EZD;
 • współpraca z Sekcją Zarzadzania Procesem Kontroli oraz innymi komórkami organizacyjnymi NFZ, wnioskującymi o kontrole.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – lekarz medycyny
 • Lata pracy zawodowej:
 • Stanowisko starszego specjalisty:
  • minimum 4 lata pracy zawodowej
 • Stanowisko głównego specjalisty:
  • minimum 5 lat pracy zawodowej.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu /aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych (mile widziane);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), w zakresie Działu IIIA;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.);
 • umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL