Starszy inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 112809

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, parter, w systemie zmianowym – 12 godzinnym, praca w nocy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej wymuszonej, praca wymagająca koncentracji, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej umiejętność działania pod presją czasu i w stresie, obsługa urządzeń łączności radiowej, kontakty z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Obrony Narodowej,  Ministerstwem Rozwoju i Technologii, samorządem terytorialnym, administracją zespoloną i niezespoloną, sąsiednimi województwami, mediami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, indywidualnymi klientami.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi całodobowy monitoring oraz analizę bieżącej sytuacji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa i występujących zagrożeń, uruchamia procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego
 • współpracuje z podmiotami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej oraz z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego
 • sporządza informacje w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego
 • prowadzi analizy i prognozy wystąpienia negatywnych zdarzeń na obszarze województwa z wykorzystaniem narzędzi i systemów dostępnych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • współdziała w aktualizacji bazy teleadresowej na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • obsługuje całodobowo numer informacyjno– koordynacyjny 987 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • realizuje zadania z zakresu Stałego Dyżuru oraz uczestniczy w ćwiczeniach i treningach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL