Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 96925

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w siedzibie urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko usytuowane na I piętrze budynku,

 • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Bierze udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 • Dokonuje oceny formalno-prawnej składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne).
 • Analizuje gwarancję ubezpieczeniową Wykonawców stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowej w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawców z postępowania.
 • Opracowuje projekty Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Dokumentuje podejmowane w postępowaniu czynności podlegające na sporządzeniu protokołu postępowania wraz z załącznikami.
 • Sporządza umowy w ramach procedur zamówienia publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce,
 • Umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • Komunikatywność,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny pracy wsparcie edukacyjne - dofinansowanie do udziału w...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.