Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113191

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni

 • Narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe i obrywaniem się skał)

 • Narażenie na czynniki chemiczne (np. odpady, gazy toksyczne)

 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • Praca na wysokości do 3 m

 • Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Budynek Urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

 • Pomiaszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz lokalizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych celem przygotowania projektów roztrzygnięć Dyrektora Urzędu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania decyzji Dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Współuczestniczy w przekazywaniu przez przedsiębiorców dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładów górniczych do Wyższego Urzędu Górniczego, w celu archiwizacji tej dokumentacji.
 • Sprawuje nadzór nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowści wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą zakładu górniczego lub urzędach organów administracji publicznej w specjalności mierniczej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość ustawy Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL