Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 119939

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Nietypowe godziny pracy.


2.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


3.      Obsługa klientów zewnętrznych w trudnych i pilnych sytuacjach losowych, w kryzysach, po doświadczeniu traumy, przeżywających trudne emocje.


4.      Duże ryzyko wypalenia zawodowego z powodu spotykania się ze skargami, agresją i niezadowoleniem interesantów z działań polskich służb konsularnych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Obsługa infolinii dla interesantów z wybranych państw w zakresie m.in.: udzielania podstawowych informacji w sprawach konsularnych, organizacji i działania polskich urzędów konsularnych, kierowania do właściwego urzędu konsularnego.
 • Obsługa krajowej infolinii Informacja dla Obywatela w zakresie m.in.: udzielania podstawowych informacji w sprawach konsularnych, warunkach i zasadach podróżowania za granicę, uwierzytelnianiu polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (apostille lub legalizacja).
 • Kierowanie zawiadomień do właściwych urzędów konsularnych na temat pilnych spraw zgłaszanych przez interesantów oraz współpraca z urzędami konsularnymi w celu realizacji tych spraw.
 • Obsługa skrzynki instytucjonalnej przeznaczonej do udzielania informacji konsularnych, obsługa usługi live chat.
 • Proponowanie rozwiązań w zakresie usprawnień funkcjonowania urzędów konsularnych zwłaszcza w zakresie procedur konsularnych i obsługi klientów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku w obszarze obsługi klienta.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o służbie zagranicznej, Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych, ustawa Prawo konsularne, ustawa o obywatelstwie polskim, ustawa o dokumentach paszportowych, ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o cudzoziemcach, ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość: struktury i zasad funkcjonowania służby zagranicznej; podziału kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej; praktyczna obsługi komputera i urządzeń biurowych; praktyczna obsługi MS Office.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi klienta.
 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych do obsługi interesantów (aplikacje contact centre).
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub włoskiego lub norweskiego lub hiszpańskiego lub greckiego na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.