Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113087

Warunki pracy


 • praca administracyjno- biurowa oraz w terenie

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną gatunkową, w tym: przygotowywanie decyzji w zakresie ustanawiania stref ochrony ostoi, przygotowywanie projektów zezwoleń (decyzji, zarządzeń) na czynności podlegające zakazom.
 • Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody z wyjątkiem obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny.
 • Uzgadnianie usuwania drzew w pasach drogowych dróg publicznych z wyłączeniem obcych gatunków topoli.
 • Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń o zamiarze prowadzenia działań, w szczególności w obrębie cieków naturalnych, związanych z utrzymaniem wód.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii i uzgodnień odnośnie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia gruntów rolnych na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny, rezerwatu przyrody i obszarów Natura 2000 z planami zadań ochronnych, planami ochrony lub celami ochrony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, geografii, geologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub ochrony przyrody
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowania decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy prawo wodne.
 • Znajomość gatunków roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych.
 • Umiejętność obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS.
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL