Radca prawny

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113331

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Obciążenie narządu wzroku

 • Praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego

 • Budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, korzystając z programu LEX, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w urzędzie postępowań administracyjnych
 • Rozpatruje wnioski o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych
 • Przygotowuje stanowisko Urzędu w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje dyrektora Urzędu i pełni zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • Prowadzi statystyki dotyczące działalności prawnej, w szczególności dotyczące działalności represyjnej, w celu zapewnienia aktualnej informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy przy obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi programów komputerowych w tym programu LEX
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL