Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 133110

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,
 • budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji w zakresie dotyczącym testu psychologicznego.
 • Prowadzi w ramach doboru wewnętrznego badania psychologiczne.
 • Uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska kierownicze.
 • Uczestniczy w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności przez diagnozowanie problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i udział w ich rozwiązywaniu.
 • Doradza osobom stanowiącym kadrę kierowniczą w jednostce organizacyjnej Policji w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Prowadzi badania atmosfery pracy i służby.
 • Prowadzi mediacje.
 • Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • Znajomość ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Znajomość zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji.
 • Znajomość ustawy o Policji.
 • Łatwość komunikacji.
 • Umiejętność argumemntowania i negocjacji.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweOpis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców;...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: 2024-02-23
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach