Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113518

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje oceny stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz kontroluje sporządzanie operatów ewidencyjnych zasobów złóż kopalin i dokumentacji mierniczo-geologicznej, zgodność prowadzenia ruchu z planem ruchu i koncesją, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Rozpatruje wnioski związane z opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz z uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów stanowisk dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Rozpatruje wnioski w sprawach opiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do projektów zagospodarowania złóż objętych własnością górniczą, w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotwaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Prawa wodnego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub uprawnienia geologiczne lub hydrogeologiczne
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL