Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 129555

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • budynek nie posiada w windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza listy płac i listy uposażeń w oparciu o dokumenty źródłowe
 • Sporządza listy dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji z tytułu nagród jubileuszowych, uznaniowych, rocznych, odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych z zakresu wydatków osobowych
 • Prowadzi karty płacowe
 • Wystawia zaświadczenia o zarobkach (dochodach) dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, zgodnie z żądaniem pracownika lub funkcjonariusza na podstawie kartotek
 • Nalicza świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa dla funkcjonariuszy i pracowników
 • Dokonuje potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń, uposażeń i dodatkowych należności, dokumentuje te operacje oraz sporządza infomacje o pobranych zaliczkach Pit-11 i Pit-8
 • Dokonuje potrąceń składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z wynagrodzeń i uposażeń oraz dodatkowych należności
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7 dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy za okresy wieloletnie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów na podstawie których naliczane są wynagrodzenia i uposażenia
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowewedług wniosku Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: kierunkowe Wymagania inne: Oferta pracy skierowana do osób zarejestrowanych w MUP Kielce.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat /...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Nationale-Nederlanden