Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120655

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracodawcami, cudzoziemcami, pełnomocnikami stron postępowania, z funkcjonariuszami oraz pracownikami Straży Granicznej, z pracownikami ABW, z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, ZUS, z pracownikami Urzędu ds. Cudzoziemców, z pracownikami innych urzędów wojewódzkich, ministerstw, praca w terenie, zagrożenie korupcją.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, toaleta na V piętrze budynku C przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski i inne dokumenty
 • prowadzi postępowania, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski o rejestrację pobytu lub o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • prowadzi postępowania, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski o wydanie karty pobytu lub karty stałego pobytu członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niebędących obywatelami UE
 • weryfikuje i wprowadza dane osobowe do sytemu informatycznego Pobyt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.