Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 136945

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędeu, budynek A, piętro VI, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permamentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzedach, kontakty zewnętrzne z: jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Departamentem Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • kontroluje jakość usług świadczonych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego
 • prowadzi postępowania administracyjne
 • sporządza sprawozdania rzeczowo - finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego i przekazuje je właściwemu ministrowi
 • współdziała z Departamentem Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • prowadzi rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestr wolnych miejsc
 • dokonuje analizy uchwał pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • prowadzi postepowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga/psychologa lub w zakresie resocjalizacji
lub:
w pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweJeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.