Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135405

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa klientów zewnętrznych, kontakty zewnętrzne: z pracodawcami, cudzoziemcami, pełnomocnikami stron postępowania, z
funkcjonariuszami oraz pracownikami: Straży Granicznej, ABW, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, ZUS, Urzędu ds. Cudzoziemców, innych urzędów wojewódzkich, ministerstw; praca w terenie, zagrożenie korupcją.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, toaleta na V piętrze budynku C przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski i inne dokumenty
 • prowadzi postępowania, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski o rejestrację pobytu lub o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • prowadzi postępowania, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski o wydanie karty pobytu lub karty stałego pobytu członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niebędących obywatelami UE
 • weryfikuje i wprowadza dane osobowe do sytemu informatycznego Pobyt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • komunikatywność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B2


Zakres obowiązków: Codzienny kontakt z klientami w języku holenderskim; Profesjonalne wsparcie klientów i rozwiązywanie ich problemów drogą mailową oraz telefoniczną; Dbałość o wysoki standard obsługi klienta; Dbałość o pozytywny...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

Sprzedawca w branży motoryzacyjnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Suków
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach