Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 114051

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.

Zakres zadań

 • Planuje i prowadzi inspekcje zabytków architektury i budownictwa oraz współdziała w kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń, pozwoleń, opinii i innych pism z zakesu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • Nadzoruje z ramienia urzędu prace konserwatorskie przy zabytkach architektury i budownictwa, a także uczestniczy w komisjach odbioru prac konserwatorskich w celu stwierdzenia prawidłowości prac i zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową i konserwatorską;
 • Przygotowuje wytyczne konserwatorskie i opinie w sprawach zabytków architektury i budownictwa;
 • Konsultuje dokumentację projektową i zamierzenia konserwatorskie przy zabytkach architektury i budownictwa;
 • Współpracuje z orgnizacjami, instytucjami, fundacjami i innymi jednostkami w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL