Inspektor nadzoru z uprawnieniami ppoż

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Inspektor nadzoru z uprawnieniami ppoż
Miejsce pracy: Kielce

Zakres czynności:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;
 • koordynowanie pracy zespołu zadaniowego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;
 • kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej;
 • współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia);
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramu powierzonego zadania;
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji zadań;
 • kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;
 • udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji;
 • udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków;
 • analiza dokumentacji projektowej pod względem konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie objętych dokumentacją projektową oraz optymalizacji rozwiązań;
 • monitorowanie procesu kontraktowania prac na projekcie celem zapewnienia ciągłości prac oraz realizacji zgodnie z harmonogramem;
 • opracowanie raportów dla Inwestora z postępu robót;
 • koordynowanie zgłoszeń do odbioru robót ulegających zakryciu;
 • uczestnictwo w odbiorach oraz naradach budowy;
 • organizacja oraz prowadzenie cyklicznych spotkań z kierownikami robót oraz podwykonawcami.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy związanym z ochroną przeciwpożarową: minimum 3 lata;
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • biegła znajomość obsługi programu do kosztorysowania NormaPro bądź Norma Expert;
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, sumienność;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół;
 • dobrą lokalizację miejsca pracy;
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL