Drogomistrz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 116321

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca w biurze i w  terenie  ( teren działania Rejonu). 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń Biurowych,   


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki          pracy,  warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany    dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet                  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych  warunkach atmosferycznych,


- podczas pobytu w terenie konieczność przebywania  pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem standardów określonych w umowie „utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowuje raporty w zakresie realizacji utrzymania standardu,
 • dokonuje objazdu dróg, zbiera i aktualizuje dane o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu, a także przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na drogach, ruchu drogowym oraz informacje o objazdach,
 • kontroluje poprawność prowadzenia przez Wykonawcę dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem dróg oraz kontroluje zgodność certyfikatów, aprobat i deklaracji materiałów dopuszczonych do wykonania robót drogowych
 • prowadzi czynności związane z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontroluje odległość zabudowy, usytuowania urządzeń obcych i reklam, poruszania się pojazdów ponadnormatywnych, przestrzegania warunków umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenia robót, w tym wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz przekazuje i odbiera pas drogowy dla wykonywania robót obcych i uczestniczy w ich odbiorze,
 • prowadzi nadzór nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy Utrzymaj Standard
 • uczestniczy w komisjach odbioru robót organizowanych przez Rejon i Oddział
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi
 • wykonuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg poprzez kontrolę jezdni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów zakresu ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postepowania Administracyjnego
 • Posiadanie uprawnień do kierowania ruchem
APLIKUJ TERAZ

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Zapewnienie wysokiego poziomu standardu obsługi Klienta; Obsługa Klienta w dziale kas zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami kasowymi. Od kandydatów oczekujemy: Bardzo dobrych...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat /...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Nationale-Nederlanden