Audytor wewnętrzny

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87449

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro II, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku.

Zakres zadań

 • przeprowadza audyty wewnętrzne, zgodnie z obowiązującymi procedurami i Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
 • przeprowadza czynności doradcze, których charakter i zakres jest uzgadniany z Dyrektorem Generalnym
 • bierze udział w opracowywaniu: rocznego planu audytu, rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu, informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego, kwartalnych informacji z monitoringu wykonania wniosków i zaleceń
 • wykonuje czynności administracyjno-biurowe z zakresu funkcjonowania komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w ustawie o finansach publicznych, tj.: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) uprawienia biegłego rewidenta lub d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzeń dotyczących funkcjonowania audytu, standardów audytu wewnętrznego, karty audytu, kodeksu etyki audytora wewnętrznego
 • Znajomość ustawy o: służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  rozładunki samochodów z wyrobami hutniczymi, kontrola i badanie dostaw pod względem zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją, układanie wyrobów hutniczych w regałach, przygotowanie, konfekcjonowanie oraz prawidłowe oznaczenie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Trenkwalder