Terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 90315

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie ( teren działania Rejonu). 


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów


   służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego


   nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są


  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób


  niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób


  niepełnosprawnych


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


- praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych  warunkach atmosferycznych,


- podczas pobytu w terenie konieczność przebywania na wysokości,  pod ruchem i w hałasie.


 


 

Zakres zadań

 • opracowuje roczny harmonogram przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonuje przeglądy podstawowe i rozszerzone i na ich podstawie określa potrzeby do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Przygotowuje dokumentację z wykonanych przeglądów. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych,
 • opracowuje roczny plan bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Wnioskuje i rozlicza środki finansowe na bieżące utrzymanie mostów. W zakresie bieżącego utrzymania ustala zakres zadań do wykonania, kontroluje ich realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestniczy w odbiorach robót. Archiwizuje dokumentację dotyczącą wykonywanych robót,
 • ewidencjonuje, gromadzi, aktualizuje oraz archiwizuje informacje dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. Administruje program komputerowy SGM służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach. Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach dot. SGM,
 • dostarcza informacje o stanie obiektów mostowych niezbędne do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniuje przygotowaną dokumentację na remonty i budowę obiektów mostowych. Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizuje dokumentację dotyczącą remontów kapitalnych i bieżących obiektów mostowych,
 • analizuje oraz wnioskuje wykonanie niezbędnych czynności na podstawie protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich. Archiwizuje protokoły w czasie określonym przez instrukcję dot. przeglądów,
 • przygotowuje dokumentację przetargową. Uczestniczy w pracach komisji przetargowych na poziomie Rejonu,
 • sporządza sprawozdania miesięczne oraz roczne w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Sporządza sprawozdania roczne w zakresie ewidencjonowania obiektów mostowych. Prowadzi bieżącą korespondencję,
 • realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowalne w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych i prawa o ruch drogowym,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Kielcach
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ

osoba z kilkuletnim doświadczeniem na wyżej wymienionym stanowisku mile widziany język: angielski, niemiecki, polski, holenderski lub hiszpański techniczne wykształcenie gotowość do wyjazdu do pracy do Holandii gotowość do pracy w systemie...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BAS Holding

Udokumentowane doświadczenie w branży motoryzacyjnej; Umiejętności techniczne; Posiadasz prawo jazdy kategorii B (wymagane), C (mile widziane); Potrafisz pracować z komputerem; Komunikatywność ; wymagana jest znajomość języka Angielskiego...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BAS Holding