Starszy inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120837

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, budynek „C”, parter, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne ze stronami postępowań.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze w budynku A.

Zakres zadań

 • zapewnia obsługę administracyjną składów orzekających, w tym prowadzi w formie elektronicznej rejestr odwołań wpływających do WZdsOoN, sporządza protokoły z posiedzeń składów orzekających, przygotowuje projekty orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • przygotowuje pod względem organizacyjnym badania specjalistyczne prowadzone na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • kompletuje i przekazuje akta spraw do właściwych miejscowo powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
 • udziela informacji i wyjaśnień osobom niepełnosprawnym w zakresie toczącego się postępowania i przysługujących im ulg i uprawnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.