Młodszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120533

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy

 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie)

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów
  znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • Częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie
  dla osób poruszających się na wózkach

 • Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób mających trudności
  w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach

 • Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzenia kontroli na powierzchni

 • Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością
  ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach:
  -wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu,
  -przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych,
  -budynek wyposażony jest w ogólnodostępne windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a,
  -na parkingu wydzielone są miejsca dla niepełnosprawnych,
  -w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM)
  -do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wnikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Współuczestniczy w oględzinach miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Uczestniczy w opracowaniu, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów rocznych planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji współuczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym w celu realizacji zadań organu nadzoru górniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa energetycznego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.