Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 112944

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Nietypowe godziny pracy

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzenia kontroli na powierzchni

 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie)

 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • Częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

 • Praca na wysokości do 3 m

 • Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Budynek urzędu dostosowany jest do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje oceny wpływu działalności górniczej na środowisko, analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi, gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Prowadzi sprawy zwiazane z udostępnieniem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji zdań organu w tym zakresie.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu ustalenia stanowiska dyrektora Urzędu odnośnie udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nazdorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z ptrzygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, biologia lub chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o odpadach wydobywczych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej i edytora tekstu
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL