Młodszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 126514

Warunki pracy


 • Praca w terenie
 • Nietypowe godziny pracy
 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie)
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów
  znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • Częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie
  dla osób poruszających się na wózkach
 • Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób mających trudności
  w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach
 • Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzenia kontroli na powierzchni
 • Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością
  ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach:
  -wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu,
  -przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych,
  -budynek wyposażony jest w ogólnodostępne windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a,
  -na parkingu wydzielone są miejsca dla niepełnosprawnych,
  -w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM)
  -do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej,w tym dokonuje oceny wpływu działalności górniczej na środowisko, analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi, gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyretora Urzędu w tym zakresie.
 • Prowdzi sprawy związane z udostępnieniem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji zadań organu w tym zakresie.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu ustalenia stanowiska dyrektora Urzędu odnośnie udzielania informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonuje analiz ich przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, biologia lub chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie zadań realizaowanych przez Urząd
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o odpadach wydobywczych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej i edytora tekstu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska
APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL