Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113962

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,


- praca w trudnych warunkach, 


- wykonywanie badań  laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy   monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- przy pracy możliwy kontakt z:   zapyleniem, czynnikami chemicznymi - tetrachloroeten, hałasem,


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,


- w trakcie wykonywania obowiązków  wymagane jest poruszanie się  po różnych  poziomach  budynku,


- budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są  przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, po ruchem i w hałasie,


- w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych dla zadań realizowanych również z programów rządowych
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby dla zadań realizowanych również w ramach programów rządowych
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno- asfaltowych i warstw asfaltowych dla zadań realizowanych również w ramach programów rządowych,
 • współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Znajomość norm, wytycznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Kompetencje- wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL